www.reypowerplant.com

جمعه, 10 اسفند 1397 ساعت 10:14

آگهی مناقصه عمومی:خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی

By 

آگهی مناقصه1خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی

آگهی تمدید مناقصه عمومی

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید ،

ردیف محل تحویل کالای موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت انجام موضوع قرارداد
1 استان تهران 540.000.000ريال ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی 4 ماه شمسی

لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می باشند دعوت میگرددجهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی 24/11/1397 لغایت 01/12/1397 با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران شهرری جاده قدیم قم باقرشهر انتهای بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی ) امور بازرگانی وانبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) ویا به سایت اینترنتی iets.mporg.ir بخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ   11/12/1397 به نشاني مذکور در فوق تسليم مناقصه گذار نمايند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری