www.reypowerplant.com

جمعه, 16 خرداد 1399 ساعت 21:20

آگهی مناقصه عمومی: خرید تعداد 7500 عدد از انواع فیلترهای صنعتی

By 

آگهی مناقصه1آگهی  مناقصه عمومی:خرید تعداد 7500 عدد از انواع فیلترهای صنعتی

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد خرید تعداد 7500 عدد از انواع فیلترهای صنعتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید ،

ردیف محل تحویل کالای موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت انجام موضوع قرارداد
1 استان تهران 489,900,000 ريال ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی 12 ماه شمسی

لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می باشند دعوت میگرددجهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی روز شنبه مورخ 10/03/1399 لغایت چهارشنبه مورخ 21/03/1399 با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران شهرری جاده قدیم قم باقرشهر انتهای بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی ) امور بازرگانی وانبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) ویا به سایت اینترنتی iets.mporg.ir و http://tender.tpph.com   بخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 02/04/1399 به نشاني مذکور در فوق تسليم مناقصه گذار نمايند.

 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری