www.reypowerplant.com

جمعه, 16 خرداد 1399 ساعت 21:25

آگهی مناقصه عمومی: خرید با نظارت بر ساخت یک دست پره های متحرک کمپرسور آسک w251

By 

آگهی مناقصه1آگهی  مناقصه عمومی:خرید با نظارت بر ساخت یک دست پره های متحرک کمپرسور آسک

 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد خرید با نظارت بر ساخت یک دست پره های متحرک کمپرسور آسک w251 به همراه پین و فنر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید ،

ردیف محل تحویل کالای موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل کالای موضوع مناقصه
1 استان تهران 595.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی 3 ماه شمسی

لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می باشند دعوت میگرددجهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی روز شنبه مورخ 12/03/1399 لغایت چهارشنبه مورخ 21/03/1399 با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران شهرری جاده قدیم قم باقرشهر انتهای بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی ) امور بازرگانی وانبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) ویا به سایت اینترنتی iets.mporg.ir و http://tender.tpph.com   بخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 02/04/1399 به نشاني مذکور در فوق تسليم مناقصه گذار نمايند.

 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری